การสร้างระบบคลาว หมายถึง การนำเอา เครื่อง Physical Hardware หลายๆเครื่อง มาต่อรวมกัน เพื่อให้ได้ปริมาณ CPU RAM Data Storage รวมกันจำนวนมากๆ แล้วติดตั้ง ซอฟแวร์ Virtualization ขึ้นมา เพื่อให้ทั้งกลุ่ม Hardware ผูกโยงรวมกัน กลายเป็นเหมือนเครื่อง คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มี CPU RAM Data Storage จำนวนมาก เพื่อรองรับการติดตั้ง virtual server ได้พร้อมๆกันจำนวนมากๆ และจะออกแบบให้มีระบบสำรอง เพื่อรองรับการทำงานแบบต่อเนื่อง (เช่น หากมีเครื่อง physical ใดหนึ่งเสีย ระบบจะทำการถ่ายโอนการทำงานไปยังเครื่องอื่นๆ)
เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า เราจึงจัดทำระบบคลาวเอาไว้ สองระบบตามความนิยมของลูกค้าคือ

  • ระบบ VMWare
  • ระบบ Microsoft AZcloud
ทั้งสองระบบ นั้นในทางเทคนิค สามารถให้บริการ server ทั่วไปได้เหมือนกัน เพียงแต่จะต่างกันในรูปแแบของเมนูการใช้งาน, รายละเอียดทางเทคนิค รวมถึงรายละเอียดของการคิดค่า operating system license โดยเฉพาะ Microsoft License ผู้ใช้งานจะเลือกใช้ตามความถนัด และพิจารณาจากค่าใช้จ่ายด้าน License เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายโดยรวม
ระบบคลาวของเรา
Click image to preview
Download Now