บริการคลาวของเราให้บริการแก่ บริษัทที่ทำธุรกิจทั่วไปที่มีการใช้งานเกี่ยวข้องกับ อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมาก เช่น

  • ธุรกิจที่มีบริการแก่ลูกค้าภายนอก เช่น บริการซื้อขายหุ้น บริการด้านประกันภัย บริการเว็ปไซท์ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก (เช่น High CPU Peak Load ในช่วงหนึ่งถึงสามชั่วโมงต่อวัน หรือช่วงโปรโมชั่น เช่น ขายตั๋วเครื่องบินลดราคา)
  • ธุรกิจที่มีระบบงานภายใน เช่น ระบบการทำงานสำหรับสาขาทั่วประเทศที่ใช้ระบบเดียว ระบบการรวมศูนย์การทำรายการหรือธุรกรรมภายใน ระบบการรวมศูนย์การแจ้งข่าวสาร เอกสาร ข้อมูล ให้กับพนักงานทั่วประเทศ (หากตั้งระบบไว้ที่สำนักงานใหญ่ อาจจะทำให้เกิดปัญหาต้อง ลงทุนขยาย ทั้งโครงข่ายและคอมพิวเตอร์ จึงมีการหันมาใช้บริการคลาว)
  • ธุรกิจที่ต้องการใช้งานเร่งด่วน เช่น การต้องการขึ้นระบบเว็บไซต์แบบด่วน หรือ ขึ้นเซิร์ฟเวอร์เพื่องานเร่งด่วน ซึ่งหากจะต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทัน หรือไม่มีงบประมาณ เพราะไม่ได้เตรียมไว้ จึงหันมาใช้คลาวเพราะใช้งานได้เลย
  • ธุรกิจที่ต้องมีการสำรองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ (Back UP) เพื่อใช้กู้คืน (Restore) เมื่อระบบหลักเสียหาย โดยต้องการสำรองไว้ภายนอกบริษัท เพื่อป้องกันการเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไห้มสำนักงาน
  • ธุรกิจที่ต้องการระบบสำรอง แบบพร้อมใช้งานยามฉุกเฉิน (Disaster Recovery) สำหรับธุรกิจที่การให้บริการด้าน ไอที กลายเป็นหัวใจสำคัญ ไม่อาจปล่อยให้ระบบหยุดชะงักได้ เช่น บริการธนาคาร บริการหลักทรัพย์ บริการขนส่ง บริการระบบการผลิต ระบบสาขาที่ใช้งานด้วยการออนไลน์ ระบบค้าขายแบบออนไลน์
ใครใช้บริการคลาวจากเรา Infrastructure as a Service (IaaS)
Click image to preview
Download Now