The benefit of ISO 22301 Business Continuity Management

Date : Date : Jul 10, 2017

By |July 10th, 2017|ข่าวสาร|Comments Off on The benefit of ISO 22301 Business Continuity Management

The benefit of ISO 22301 Business Continuity Management

Date : Jul 10, 2017

มาตรฐาน ISO 22301 ว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพราะการวางแผนการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้ธุรกิจ อ่านต่อ...
By |July 10th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม|Comments Off on The benefit of ISO 22301 Business Continuity Management