Cloud computing นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมนัก อาจจะเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัย หรือการเข้าถึงบริการจัดการ server ด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมีการประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการใช้บริการ IT Outsourcing ที่พูดถึงกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินสามารถเลือกใช้ cloud computing ได้ โดยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์คร่าวๆที่กำหนดไว้ว่า ต้องได้รับรองตามมาตรฐานสากลจากผู้ตรวจสอบภายนอก ดังนั้นเรื่องของ cloud computing ก็จะไม่ใช้ข้อจำกัดสำหรับสถาบันทางการเงินต่อไป หน่วยงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดยังหันมาใช้งาน cloud computing กันแล้ว องค์กรของท่านก็ไม่ต้องกังวลกับการเลือกใช้ cloud อีกต่อไป สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศของ BOT ได้ที่ www.bot.or.th or Cloud service by CS LOXINFO www.dccloud.csloxinfo.com
Do you know financial institutions can use Cloud computing too?