download

Virtual & Cloud Servers (VMWare)

Disaster Recovery (DR & Backup) รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว

บริการพื้นที่บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ ผ่านระบบ Internet หากใช้งานบนระบบมือถือก็มี application รองรับ
By |Categories: Download, VMWareD|

On premise Virtualization รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว

เทคโนโลยี Virtualization สามารถทำให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น การออกแบบระบบให้เป็น Virtualization ช่วยให้บริหารจัดการ resource
By |Categories: Download, VMWareD|

System Migration (From Head Office to Public Cloud) รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว

การนำ server ขึ้นคลาวนั้นไม่ใหม่แล้วสำหรับปัจจุบัน เพราะผู้ให้บริการคลาวในตลาดนั้นมีมากมาย และทางผู้ใช้บริการก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาระบบคลาว
By |Categories: Download, VMWareD|

Cloud Share Storage การจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันจากตรงกลาง

บริการพื้นที่บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ ผ่านระบบ Internet หากใช้งานบนระบบมือถือก็มี application รองรับ
By |Categories: Download, VMWareD|