download

Virtual & Cloud Servers (VMWare)

บริการ คลาวแบบ Solution ต่างๆ (On Premise or Private Cloud Solution)

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจมีความต้องการที่หลากหลายมาก เราจึงเปิดกว้างในการให้บริการด้านคลาว ด้วยรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยน
By |Categories: Download, VMWareD|

ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของ Network Connectivity กับระบบคลาว

เป้าหมายของการใช้ระบบคลาวเพื่อให้บริการทางธุรกิจ ก็เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าหรือผู้ใช้ได้ตลอดเวลา และรองรับการใช้งานครั้งละมากๆได้
By |Categories: Download, VMWareD|

คลาวคอมพิวเตอร์ กับระบบความปลอดภัย

ความต้องการมาตรการความปลอดภัยของแต่ละธุรกิจจะแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละมาตรการด้านการจัดการความปลอดภัยจะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยต่างกัน
By |Categories: Download, VMWareD|

รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว Top Hit Solutions for Cloud Computer

Quick Implementation or Trial
By |Categories: Download, VMWareD|

Quick Implementation or Trial รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว

หากธุรกิจของท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเปิดบริการแบบออนไลน์ ขณะที่การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องใช้เวลานานในการพิจารณา และขออนุมัติ
By |Categories: Download, VMWareD|

Offsite Backup รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว

เมื่อธุรกิจของท่านมีการใช้งานระบบ IT มากขึ้น การทำ Backup ทั้ง ซอฟต์แวร์ และข้อมูลจะเป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก และเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ
By |Categories: Download, VMWareD|