download

Virtual & Cloud Servers (VMWare)

คลาวคอมพิวติ้ง หรือ คลาวคอมพิวเตอร์ คืออะไร

คำและความหมายของ สองคำนี้มีหลากหลายมากเราขอแปลง่ายๆนะครับ
By |Categories: Download, VMWareD|

บริการคลาวในแง่ของผู้ใช้ทั่วไป

ในวงการ ไอที เราจะย่อคำลงมา จากคลาวคอมพิวติ้งและคลาวคอมพิวเตอร์ เป็น “คลาว”
By |Categories: Download, VMWareD|

ใครใช้บริการคลาวจากเรา Infrastructure as a Service (IaaS)

บริการคลาวของเราให้บริการแก่ บริษัทที่ทำธุรกิจทั่วไปที่มีการใช้งานเกี่ยวข้องกับ อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมาก
By |Categories: Download, VMWareD|

บริการคลาวของเราคืออะไร

บริการคลาวของเรา คือการให้บริการ คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Computer) โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อ เครื่องโดยกำหนด ขนาด CPU RAM และ Data Storageได้
By |Categories: Download, VMWareD|

Server ของ Cloud ต่างจาก Server แบบเดิมๆ อย่างไร

Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการผู้ใช้ได้พร้อมๆกันคราวละมากๆ หรือ ได้พร้อมๆกันหลายๆคน (Many Users) ซึ่งจะมีขีดความสามารถ
By |Categories: Download, VMWareD|

ระบบคลาวของเรา

การสร้างระบบคลาว หมายถึง การนำเอา เครื่อง Physical Hardware หลายๆเครื่อง มาต่อรวมกัน เพื่อให้ได้ปริมาณ CPU RAM Data Storage
By |Categories: Download, VMWareD|