download

Co-Location

บริการ Cloud Computing ภายใต้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของ CS LOXINFO

จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเฉพาะรายหรือ Leased Line ปัจจุบัน CS LOXINFO ได้ขยายบริการต่างๆ
By |Categories: Co-locationD, Download|

สร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเองหรือใช้บริการ Co-Location ทางเลือกไหนดีกว่ากัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเรื่องของข้อมูลและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างมาก มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในหลายๆ มิติ
By |Categories: Co-locationD, Download|

Rack Server Cabinet ควรใช้แบบไหน มีผลอย่างไรต่อการใช้งาน

เมื่อจะต้องใช้บริการ Co-Location หรือต้องการที่จะสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเองก็ตาม สิ่งที่มักจะได้รับการกล่าวถึงหรือให้ความสำคัญ
By |Categories: Co-locationD, Download|

Co-Location service ที่ CS LOXINFO ความหลากหลายในทุกบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการ

ได้แนะนำให้รู้จักการให้บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO เกี่ยวกับความพร้อมในด้านต่างๆ ไปพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์คอมพิวเตอร์
By |Categories: Co-locationD, Download|

2 สิ่งที่ควรรู้ก่อนจัดหา Server และอุปกรณ์เสริม

เพื่อให้การจัดทำเซิร์ฟเวอร์ (Server) ทั้งในส่วนของการใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ไม่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์
By |Categories: Co-locationD, Download|

Data Center Building บริการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานสำหรับองค์กร

นอกจากมีบริการ Co-Location ให้กับองค์กรหรือผู้ที่สนใจได้ใช้บริการ โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) มาตรฐานให้เลือกวางเซิร์ฟเวอร์ถึง 3 แห่ง
By |Categories: Co-locationD, Download|