Comprehensive Cloud Solution by CS LOXINFO
เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานเทคโนโลยี Cloud มีมากขึ้นในหลายธุรกิจ ผู้ประกอบการหลายท่านให้ความสนใจในการใช้ Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
CSL จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ Comprehensive Cloud Solution by CSL ณ FYI Center ถ.พระราม 4 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจในบริการ Cloud ของทาง CSL ครั้งนี้ทางบริษัทฯ มีอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud พร้อมทั้งสาธิตให้เห็นภาพการใช้งานจริง นอกจากนี้ ยังได้วิทยากรพิเศษจาก Fortinet ในการให้ข้อมูล FortiGate Cloud Firewall ที่เป็น Firewall จากแบรนด์ดัง ที่เริ่มให้บริการ Firewall บน Cloud ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ Firewall appliance ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติยังคงเหมือนเดิมทุกประการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้และความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-263-8000 ต่อ 8185 หรือ E-mail: presales@csl.co.th