การใช้บริการ Co-Location คือ การนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปวางหรือติดตั้งในพื้นที่ของผู้ให้บริการซึ่งรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการออกแบบพื้นที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ Co-Location ก็เพื่อรองรับการขยายการให้บริการปริมาณข้อมูลหรือ Data Transfer ที่มากขึ้นและเพิ่มความความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นหากมีความต้องการที่จะใช้บริการ Co-Location นั่นหมายความว่างานใดๆ ก็ตามที่จะต้องทำผ่าน Co-Location เป็นงานที่มีความสำคัญ เช่นนั้นแล้วก่อนที่จะใช้บริการ Co-Location กับที่ใด จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของผู้ให้บริการให้ดีเสียก่อน โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาในเบื้องต้นมีดังนี้

  • ศักยภาพของผู้ให้บริการ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการแรกที่ควรใช้ในการพิจารณา ควรเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องของประสบการณ์และมาตรฐานในการให้บริการ ชื่อเสียงของบริษัทเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงมาตรฐานหรือคุณภาพของบริการที่ผู้ใช้บริการจะได้รับได้เป็นอย่างดี การได้ใช้บริการกับผู้ให้บริการที่มีศักยภาพย่อมส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพด้วย
  • พื้นที่ให้บริการ ควรได้รับการออกแบบมาอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีมาตรฐานตามหลักของการใช้เป็นพื้นที่เพื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ พร้อมกันนั้นต้องมีสภาพแวดล้อมรวมถึงระบบที่สามารถทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างราบรื่นตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ระบบสำรองไฟฟ้า หากระบบไฟฟ้าขัดข้องผู้ให้บริการจะต้องมีระบบสำรองไฟที่พร้อมทำงานได้ทันที ไม่ทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิของห้องต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมตลอดเวลา เนื่องจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หากการควบคุมอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมโดยรวมไม่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอายุการใช้งาน
  • มาตรการความปลอดภัย มีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดทั้งด้านออนไลน์และออฟไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องมั่นใจได้ว่าผู้อื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์ได้ เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กร และในการเข้าพื้นที่เพื่อจัดการสิ่งต่างๆ กับเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เป็นระบบ มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนและเข้มงวด
  • สิ่งที่จะได้รับในการใช้บริการ สิ่งที่จะได้รับจากผู้ให้บริการมีอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องของพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่ของผู้ให้บริการรองรับการวางเซิร์ฟเวอร์ในลักษณะใดบ้าง เช่น รองรับการวางเซิร์ฟเวอร์แบบ Full Rack, 1/2 Rack, 1/3 Rack, 1/4 Rack หรือ Share Rack และฟีเจอร์ในการใช้งานมีอะไรบ้างรองรับกับความต้องการหรือไม่
  • การดูแลระบบ การดูแลระบบหรือพื้นที่ของ Co-Location ของผู้ให้บริการเป็นอย่างไร มีเจ้าหน้าที่เทคนิคคอยดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์และระบบเบื้องต้นให้กับผู้ใช้บริการหรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ดูแลระบบเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงการติดต่อกับเจ้าหน้าที่พื่อขอความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาต่างๆ มีการให้บริการที่รวดเร็วและให้คำแนะนำที่ดีหรือไม่

การพิจารณาผู้ให้บริการเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและควรให้ความสำคัญ เพราะหากผู้ให้บริการไม่มีความพร้อมย่อมส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งจะพบกับปัญหาและความยุ่งยากอีกหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
CS LOXINFO ผู้ให้บริการ Co-Location ที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี พร้อมรองรับทุกความต้องการสำหรับผู้ที่กำลังมองหาพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ สนใจใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ 0-2263-8185 หรือที่ presales@csloxinfo.net
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้บริการ Co-Location
Click image to preview
Download Now