เรื่องของการบริหารระบบและทรัพยากรทางด้านไอทีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เนื่องจากไอทีเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทต่อการทำงานต่างๆ ในทุกๆ ส่วนงาน โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางขึ้นไปยิ่งต้องให้ความสำคัญกับระบบไอที
เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพไม่เกิดการสะดุดหรือมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน การวางแผนการจัดทำโครงสร้างไอทีให้เป็นระบบเสียตั้งแต่แรกจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำ
หนึ่งในหลายๆ สิ่งที่องค์กรจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการวางโครงสร้างของระบบไอทีก็คือ เรื่องของการจัดทำและใช้งานเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งเป็นศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ขององค์กรในการทำหน้าที่ประมวลผลและให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ เช่น การใช้เป็น Files Server หรือ Mail Server เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย (Network) หรือคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรมีศูนย์รวมในการจัดเก็บข้อมูลหรือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
เซิร์ฟเวอร์มีหลายระดับขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรและผู้ใช้งาน สำหรับองค์กรขนาดเล็กสามารถที่จะติดตั้งและจัดทำระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้งานภายในได้ไม่ยากนัก และแน่นอนว่าสามารถช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการได้ แต่สำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากอีกทั้งจะต้องมีการทำงานร่วมกันกับบุคคลภายนอกด้วย การจัดทำระบบเซิร์ฟเวอร์ไว้ภายในองค์กร ระบบเซิร์ฟเวอร์อาจจะตอบสนองการทำงานได้ไม่ดีนัก เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำงานนั่นคือ เรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
อย่างที่ทราบกันว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปที่เป็นแบบ ADSL นั้น แม้ว่าจะเลือกใช้งานในแพ็กเกจที่มีความเร็วสูงสุดแล้วก็ตาม การใช้งานในองค์กรขนาดเล็กซึ่งมีคอมพิวเตอร์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอณ์เน็ตเพียงไม่กี่เครื่องคงไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความเร็วอินเทอร์เน็ตสักเท่าไร แต่ในองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวนมาก และยังมีการเชื่อมต่อกับภายนอกด้วย ประสิทธิภาพหรือความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL คงไม่สามารถรองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีแก้ปัญหาเรื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีอยู่ 2 วิธีคือ ติดต่อผู้ให้บริการ ISP (Internet Service Provider) เพื่อขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Leased Line ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตแบบเช่าใช้เฉพาะรายที่มีความเร็วสูงและได้ความเร็วจริงตามที่ต้องการใช้งานเนื่องจากไม่ต้องแชร์สัญญาณกับผู้อื่น หรือใช้บริการ Co-Location
Co-Location เป็นบริการจัดสรรพื้นที่สำหรับการจัดวางหรือติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานตลอดจนผู้ใช้งานทั่วไป นำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สิ่งที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่นำเซิร์ฟเวอร์ไปติดตั้งไว้กับผู้ให้บริการ Co-Location จะได้รับ นอกจากความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่สูงกว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL หลายเท่าแล้ว เครื่องเซิร์ฟเวอร์ยังถูกติดตั้งอยู่ภายในอาคารสถานที่ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีมาตรฐานอีกด้วย
ไม่ว่าองค์กรมีความต้องการที่จะใช้งานเซิร์ฟเวอร์ในด้านใดก็ตามทั้ง Files Server, Mail Server, Web Server, Database Server ฯลฯ ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล
CS LOXINFO นอกจากให้บริการเกี่ยวกับระบบ Cloud Computing, Web Hosting, Leased Line และอื่นๆ แล้ว ยังมีบริการเกี่ยวกับ Co-Location ด้วย โดยมีความพร้อมทั้งเรื่องของอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ
เมื่อผู้ใช้บริการนำเซิร์ฟเวอร์ไปติดตั้ง ผู้ใช้บริการจะเป็นทั้งเจ้าของและผู้ดูแลระบบเองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชันที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ด้วย เรียกว่าไม่มีข้อจำกัดต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ดูแลระบบของแต่ละองค์กรสามารถทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการ
Co-Location คืออะไร
Click image to preview
Download Now