Co-Location คืออะไร

เรื่องของการบริหารระบบและทรัพยากรทางด้านไอทีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เนื่องจากไอทีเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทต่อการทำงานต่างๆ ในทุกๆ ส่วนงาน
By |May 3rd, 2017|Co-locationD, Download|Comments Off on Co-Location คืออะไร

ทำไมต้องใช้ Co-Location

ในวันที่องค์กรยังมีขนาดเล็กมีคอมพิวเตอร์ใช้งานเพียงไม่กี่เครื่องและมีผู้ทำงานเพียงไม่กี่คน การทำงานแยกกันระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องและผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนคงไม่มีปัญหาอะไร
By |March 28th, 2017|Co-locationD, Download|Comments Off on ทำไมต้องใช้ Co-Location

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้บริการ Co-Location

การใช้บริการ Co-Location คือ การนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปวางหรือติดตั้งในพื้นที่ของผู้ให้บริการซึ่งรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ
By |March 28th, 2017|Co-locationD, Download|Comments Off on สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้บริการ Co-Location

CS LOXINFO พร้อมให้บริการ Co-Location ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน 9 แห่ง

ก่อนที่จะเลือกใช้บริการ Co-Location กับผู้ให้บริการรายใดก็ตาม การทำความรู้จักกับผู้ให้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญ ผลงานหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
By |March 28th, 2017|Co-locationD, Download|Comments Off on CS LOXINFO พร้อมให้บริการ Co-Location ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน 9 แห่ง

ทำความรู้จัก THE CLOUD DATA CENTER ศูนย์คอมพิวเตอร์มาตรฐานของ CS LOXINFO

THE CLOUD หนึ่งในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้ง 3 แห่งของ CS LOXINFO ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 350 ล้านบาท
By |March 28th, 2017|Co-locationD, Download|Comments Off on ทำความรู้จัก THE CLOUD DATA CENTER ศูนย์คอมพิวเตอร์มาตรฐานของ CS LOXINFO

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของ CS LOXINFO กับมาตรการความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่

ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้นนอกเหนือจากศักยภาพและความพร้อมของระบบในการให้บริการต่างๆ
By |March 28th, 2017|Co-locationD, Download|Comments Off on ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของ CS LOXINFO กับมาตรการความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่

บริการ Cloud Computing ภายใต้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของ CS LOXINFO

จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเฉพาะรายหรือ Leased Line ปัจจุบัน CS LOXINFO ได้ขยายบริการต่างๆ
By |March 28th, 2017|Co-locationD, Download|Comments Off on บริการ Cloud Computing ภายใต้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของ CS LOXINFO

สร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเองหรือใช้บริการ Co-Location ทางเลือกไหนดีกว่ากัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเรื่องของข้อมูลและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างมาก มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในหลายๆ มิติ
By |March 29th, 2017|Co-locationD, Download|0 Comments

Rack Server Cabinet ควรใช้แบบไหน มีผลอย่างไรต่อการใช้งาน

เมื่อจะต้องใช้บริการ Co-Location หรือต้องการที่จะสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเองก็ตาม สิ่งที่มักจะได้รับการกล่าวถึงหรือให้ความสำคัญ
By |March 28th, 2017|Co-locationD, Download|Comments Off on Rack Server Cabinet ควรใช้แบบไหน มีผลอย่างไรต่อการใช้งาน

Co-Location service ที่ CS LOXINFO ความหลากหลายในทุกบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการ

ได้แนะนำให้รู้จักการให้บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO เกี่ยวกับความพร้อมในด้านต่างๆ ไปพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์คอมพิวเตอร์
By |March 28th, 2017|Co-locationD, Download|Comments Off on Co-Location service ที่ CS LOXINFO ความหลากหลายในทุกบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการ